Nacions a la recerca de reconeixement. Catalunya i el Quebec davant el seu futur

La construcció d’unes democràcies cada cop més refinades en termes nacionals i culturals constitueix un dels reptes més destacats de la revisió normativa i institucional de les democràcies liberals del segle XXI. En l’agenda política i analítica recent s’han consolidat algunes qüestions: què implica en el món de les institucions, de la simbologia o de l’autogovern regular constitucionalment democràcies plurinacionals?; quines diferències normatives i institucionals requereixen aquestes democràcies en relació amb les de caràcter uninacional?, com s’han d’entendre i concretar conceptes tan clàssics com la representació, la participació, la ciutadania o la sobirania popular en contextos plurinacionals i multiculturals?

Avui podem dir que ens trobem amb un nou vessant de l’equitat política. En l’actualitat es va obrint camí la idea que l’uniformisme és enemic de la igualtat, i que el cosmopolitis – me passa per establir un explícit i ampli reconeixement i acomodació política i constitucional del pluralisme nacional de les democràcies. Quina sigui la solució més adequada depen – drà del context de cada cas concret (història, situació inter – nacional, tipus d’actors i de cultura política, etc). Tanmateix, la pregunta clau d’una democràcia liberal plurinacional és establir no com el demos arriba al cratos (això seria la visió tradicional de la democràcia), sinó com fer que els diversos demoi nacionals que conviuen en una mateixa democràcia estiguin políticament i constitucionalment reconeguts i acomodats en termes d’igualtat (entre les majories i les minories). Això implica tant aspectes «democràtics» (participació entre
majories i minories en els «governs compartits de la democràcia») com, sobretot, aspectes «liberals» (protecció i desenvolupament de les minories en l’àmbit de la democràcia i en l’àmbit internacional, enfront la «tirania de la majoria»).

Observatoire des Diasporas

Observatoire des Diasporas

Bibliothèque virtuelle

Appels à communication

Bourses et concours

Le balado du CRIDAQ

Notre infolettre

CRIDAQ filigrane